ஓ! பாரதி!
தமிழ் ஆசிரியர்மாணவரிடம் கேட்டார்`

`பாரதி யார்?

அவரைப் பற்றிஉனக்கென்ன தெரியும்?''

முதல் வரிசை மாணவன்முந்திக் கொண்டான்.

``ஐயா, பாரதிஒரு முன்னாள் நடிகை!

அவருக்கு கழுத்துக்குக் கீழேஒரு மச்சம் உண்டு!

No comments: